DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ
strony www.kultura.gmina.pl

Plan działania Mosińskiego Ośrodka Kultury na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2023 – 2024 – pobierz

Mosiński Ośrodek Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Mosińskiego Ośrodka Kultury w Mosinie www.kultura.gmina.pl.
Data publikacji strony internetowej: 15.08.2020
Data ostatniej aktualizacji: 01.03.2024
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
– ustawienia dostępne na stronie: wysoki kontrast, powiększenie czcionki, skala szarości, negatyw, jasne tło, podkreślenie hiperłącza;
– zdjęcia posiadają opisy alternatywne.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z pracownikiem MOK: alicja@kultura.gmina.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 669 603 933. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości zdjęcia lub filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia o tym wnoszącego żądanie, informując kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna obiektu Mosińskiego Ośrodka Kultury:

Budynek z siedzibą Mosińskiego Ośrodka Kultury, przy ul. Dworcowej 4 w Mosinie przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową:
• przy wejściu do budynku znajduje się podjazd co umożliwia wjazd do MOK dla osób z niepełnosprawnością na wózkach inwalidzkich;
• w budynku Mosińskiego Ośrodka Kultury w I kwartale 2022 oddano do użytku windę osobową;
• budynek Mosińskiego Ośrodka Kultury w I kwartale 2024 roku zyskał dodatkowe wejście z podjazdem dla osób z niepełnosprawnością;
• Osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi mogą swobodnie poruszać się na parterze budynku oraz korzystać z windy osobowej, by dostać się na piętro budynku;
• toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na piętrze budynku;
• do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
• w budynku nie ma pętli indukcyjnych;
• w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;
• w budynku w chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Facebook
Skip to content