BĘDZIEMY WAS SZUKAĆ !

Narodowe Centrum Kultury prowadziło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021. W wyniku procedury konkursowej wyłoniono 50 beneficjentów z grona samorządowych instytucji kultury w całej Polsce. Decyzją zespołu opiniującego najlepszym okazał się projekt Mosińskiego Ośrodka Kultury pt. „Twoja i moja Kultura”.
Głównym celem zadania jest pozyskanie do współpracy nowych partnerów, w szczególności młodych stażem zamieszkania mieszkańców Gminy Mosina, dotychczas nie mających możliwości przedstawienia i realizacji swoich zamierzeń, planów, oczekiwań.

Przyznano dofinansowanie na realizację zadania składającego się z dwóch części:
1. Przeprowadzenie diagnozy identyfikującej zasoby, potencjał i samodzielne inicjatywy mieszkańców Gminy Mosina;
Opracowanie i udostępnienie do wiadomości publicznej zasad wyboru inicjatyw, zgodnie z zasadą przejrzystości i równego traktowania podmiotów je zgłaszających;
W oparciu o przyjęte zasady wybór od 3 do 7 różnorodnych inicjatyw wraz z uzasadnieniem wyboru podanym do publicznej wiadomości;
Biorąc pod uwagę zasoby infrastrukturalne i kadrowe instytucji, wytworzenie wraz z autorami wybranych inicjatyw planu ich wspólnej realizacji, obejmującego opisy, harmonogram działań, preliminarz wydatków, wskaźniki rezultatu.
2. Realizację przez autorów, wspólnie z Ośrodkiem, wybranych od 3 do 7 inicjatyw oraz dokonanie ewaluacji zadania uwzględniającej wszystkie przeprowadzone w ramach zadania inicjatywy.

Zamierzeniem pracowników Ośrodka jest wytworzenie wśród możliwie największej grupy mieszkańców przekonania o możliwości realizowania ich własnych inicjatyw, które mogą być realizowane wspólnie z instytucją kultury. Docelowo chcemy aby Ośrodek Kultury, który posiadając bazę lokalową, wyposażenie, wykwalifikowana kadrę, doświadczenie merytoryczne i prawne, zasoby finansowe i umiejętności pozyskiwania środków pozabudżetowych był miejscem gdzie mieszkańcy z własnym potencjałem i umiejętnościami będą mogli realizować swoje inicjatywy kulturalne.

Na każdym etapie realizacji tego ważnego zadania będziemy szczegółowo informować mieszkańców i zapraszać do współpracy.

Diagnozą zamierzamy objąć następujące grupy mieszkańców Gminy Mosina:
– młodzież w wieku 16 – 24 lat;
– osoby wychowujące dzieci w wieku do 10 lat;
– osoby, które przyjechały do gminy z zagranicy na pobyt czasowy lub w celu zamieszkania na stałe;
– osoby, które po roku 2010 wybrały Gminę Mosina jako miejsce swego zamieszkania.

Share Post :

Facebook
Skip to content